»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍâÁ´ÙÅÇÑ´ÊÑ­­Ò³áʧÊÓËÃѺà¤Ã×èͧÍÍÊ«ÔÅâÅÊ⤻ẹ´ìÇÔ´·ìÊÙ§ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-14