»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍÃкº¨ÓÅͧáʧÍÒ·ÔµÂì·ÕèÃдѺ¾×é¹¼ÔÇâÅ¡ÊÓËÃѺ¡ÒõÃǨÊͺà«ÅÅìÊØÃÔÂÐ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-10-10