»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍÃкº¡Åéͧâ·Ã·Ñȹìǧ¨Ã»Ô´áºº´Ô¨ÔµÍÅ ¨Ó¹Ç¹ ñ Ãкº ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-11