»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍÃкºÇÑ´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾àªÔ§¤Ç͹µÑÁ¢Í§à«ÅÅìáʧÍÒ·ÔµÂì ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-10