»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍÃкºÊè§ÊÑ­­Ò³áÅСÃШÒÂÊÑ­­Ò³´Ô¨ÔµÍÅ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-25