»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃÈ¹ì ª¹Ô´ 3 µÒ ¾ÃéÍÁªØ´¶èÒÂÀÒ¾Ãкº´Ô¨ÔµÍÅ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-26