»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹìà¾×èÍÈÖ¡ÉÒáÅкѹ·Ö¡à«ÅÅ쪹ԴÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊÙ§ ¨Ó¹Ç¹ 1 ¡Åéͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-02-17