»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹìÊàµÍÃÔâÍ 2 µÒ ÊÓËÃѺãªéÈÖ¡ÉÒÇѵ¶ØẺ 3 ÁÔµÔ ¨Ó¹Ç¹ 33 ¡Åéͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-12-24