»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹìËÑÇ¡ÅѺ à·¤¹Ô¤à¿Ê¤Í¹·ÃÒÊ ¾ÃéÍÁªØ´¶èÒÂÀÒ¾ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-02-05