»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹìÍÔàÅ硵Ã͹ẺÊèͧ¡ÃÒ´¾ÃéÍÁÍØ»¡Ã³ì (SEM) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-22