»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍ¡ÅéͧÃдѺÊÓËÃѺÊÓÃǨÃдѺªÑé¹·Õè 1,2 ¾ÃéÍÁÍØ»¡Ã³ì ¨Ó¹Ç¹ 3 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-02-17