»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍÃÑéǤÒǺ;ÃéÍÁµÔ´µÑé§ (ÃÑéǤÒǺÍ 800 àÁµÃ) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-05-17