»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش¤Ó¹Ç³áÅШÓÅͧ¼Å·Ò§µÑÇàÃ觻¯Ô¡ÔÃÔÂÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-24