»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشµÃǨÇÑ´ÊÒþѹ¸Ø¡ÃÃÁã¹àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾áÅлÃÔÁÒ³ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-24