»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش¶èÒÂÀÒ¾á¼è¹ÊÒÃàÃ×ͧáʧ´éÇÂà·¤¹Ô¤à¤ÁÔÅÙÁÔà¹Êà«ç¹µì¾ÃéÍÁâ»Ãá¡ÃÁÇÔà¤ÃÒÐËìÀÒ¾ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-23