»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش Telemedicine áÅÐÍØ»¡Ã³ìà¡çº¢éÍÁÙÅ Data Center ¨Ó¹Ç¹ 2 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-04