»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشᢹËØè¹Â¹µìÍصÊÒË¡ÃÃÁ·Õè·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñº¤¹ä´é ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-12