»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشà¤Ã×èͧµÃǨÇÑ´»ÃÔÁÒ³ÊÒûÃÔÁÒµÃÃдѺäÁâ¤ÃÅԵà ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-01-10