»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشà¤Ã×èͧà¾ÔèÁ»ÃÔÁÒ³ÊÒþѹ¸Ø¡ÃÃÁã¹ÊÀÒ¾¨ÃÔ§ ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-03-26