»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشà¤Ã×èͧâ»ÃਤàµÍÃìÊÓËÃѺ©ÒÂÀÒ¾ÀÒ¹͡ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-05-20