»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشà¤Ã×èͧÁ×ͨØÅÈÑÅ¡ÃÃÁµÑÇÍè͹ ¾ÃéÍÁ¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹìËÑÇ¡ÅѺ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-07