»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشà¤Ã×èͧÁ×ÍÇÑ´áÅкѹ·Ö¡ÊÑ­­Ò³·Ò§ÊÃÕÃÇÔ·ÂÒà»ç¹´Ô¨ÔµÍÅ ¨Ó¹Ç¹ 8 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-10