»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشà¤Ã×èͧÁ×ÍÇÔà¤ÃÒÐËì¸ÒµØã¹µÑÇÍÂèÒ§ ª¹Ô´¾¡¾Ò ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-10-08