»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشà¤Ã×èͧÇÔà¤ÃÒÐËì¡Òôٴ¡Å×¹áʧÍÔ¹¿ÃÒàô¾ÃéÍÁ¡ÅéͧäÁâ¤ÃÊ⤻ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-10