»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشà¤Ã×èͧÍèÒ¹»¯Ô¡ÔÃÔÂÒº¹äÁâ¤Ãà¾Å·ÁÑŵÔâËÁ´ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-01-27