»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشà¤Ã×èͧ»Ñè¹àËÇÕ觵¡µÐ¡Í¹¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§¤Çº¤ØÁÍسËÀÙÁÔª¹Ô´µÑ駾×é¹ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-12-21