»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشä«ÁÑÅàµà¹ÕÂÊ¿ÅÙÍÍàÃÊૹ«ì/ÂÙÇÕÇÔÊÔàºÔÅÊ໤âµÃÁÔàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-02-25