»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشáÊ´§¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒüèÒ¹Ãкºà¤Ã×Í¢èÒ´ԨԵÍÅ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-03-17