»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش¡Åéͧ¨ØÅ·ÃÃȹì¿ÅÙÍÍàÃÊૹµì ¾ÃéÍÁá·è¹¤Çº¤ØÁÍسËÀÙÁÔ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-01-10