»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش¡Åèͧ¶Ø§Á×Í ª¹Ô´ 2 ᢹ ÊÓËÃѺºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡êÒ«à©×èÍ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-10-22