»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش¡ÃͧáÅзӤÇÒÁà¢éÁ¢é¹¢Í§¼ÅÔµÀѳ±ì ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-12-04