»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشÇÑ´¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃäËÅ (Rheometer) Ẻ¤Çº¤ØÁÍسËÀÙÁÔ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-02-17