»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشÇÑ´ÊÒêÕÇà¤ÁÕ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒáÕÌÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-20