»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشËÑÇ¡ÃͤÇÒÁàÃçÇÃͺÊÙ§áÅÐàÅ×èÍÂÊÓËÃѺ¡Òý֡»¯ÔºÑµÔÃèÒ§¹ÔèÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-12-06