»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪشÍØ»¡Ã³ì¡ÒüÅÔµà¹×éÍËÒà¾×èÍÊ×èÍÍ͹äÅ¹ì ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-08