»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش°Ò¹µÃǨ͹ØÀҤẺãªéÊÕFluorescence ¾ÃéÍÁµÑÇ©Õ´µÑÇÍÂèҧẺµèÍà¹×èͧ ÊÓËÃѺà¤Ã×èͧ nanosight ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-16