»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش¡Ò÷´ÅͧÃкº¡ÒÃÇÑ´ÃѧÊÕ·ÕèÁÕ¡ÓÅѧ᡾Åѧ§Ò¹ÊÙ§ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-02-14