»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش¡Ò÷´ÅͧÃкº¡ÒÃÇÑ´ÃѧÊÕẺÃѧÊÕÀÙÁÔËÅѧµèÓ »ÃÐàÀ·Ãкº¡ÒÃÇÑ´â´ÂÊÒÃàÃ×ͧáʧª¹Ô´¢Í§àËÅÇ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-12