»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش¡Ò÷´Åͧ¡ÒÃÇÑ´ÃѧÊÕá¡ÁÁÒ´éÇÂÃкº MCA ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-11-15