»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش¡Ò÷´Åͧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÑ­­Ò³ÃѧÊÕ¹ÔÇà¤ÅÕÂÃìàº×éͧµé¹ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-03-03