»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͪش«ÔÅԤ͹ä´âÍ´ÁÑŵÔ⫹ÂÙÇÕÇÔÊÔàºÔÅÊ໤âµÃâ¿âµÁÔàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-03