»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍGas Chromatography-Mass Spectrometer/Mass Spectrometer (GC-MS/MS) ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2021-02-15