»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍGlove Disposable ¶Ø§Á×ÍÊÓËÃѺ¡ÒõÃǨÇÔ¹Ô¨©Ñ·ҧ¡ÒÃá¾·Â쪹Դãªé¤ÃÑé§à´ÕÂÇ (ẺäÁèÁÕá»é§) ¨Ó¹Ç¹ òð,ððð ¡Åèͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2021-01-26