»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍGloves disposable ¶Ø§Á×ÍÊÓËÃѺ¡ÒõÃǨÇÔ¹Ô¨©Ñ·ҧ¡ÒÃá¾·Â쪹Դãªé¤ÃÑé§à´ÕÂÇ ¨Ó¹Ç¹ ò ÃÒ¡Òà ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-01-24