»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍÍØ»¡Ã³ì»ÃÐÁÇżÅÊÓËÃѺ¡ÒäǺ¤ØÁ¡ÒÃà¤Å×è͹·ÕèẺàÇÅÒ¨ÃÔ§ ¨Ó¹Ç¹ 1 ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-10-31