»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍÍØ»¡Ã³ìÃкºà¤Ã×Í¢èÒ ¨Ó¹Ç¹ 1 Ãкº ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-02-12