»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍÍØ»¡Ã³ì¡Òúѹ·Ö¡àÊÕ§áÅÐÀÒ¾ áÅСÒùÓàʹ͢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹ÀÒ¾áÅÐàÊÕ§Ëéͧ»ÃЪØÁªÑé¹ 7 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-11-30