»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍ¡Òú͡ÃѺÇÒÃÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉã¹ÃٻẺ©ºÑº¾ÔÁ¾ì áÅЩºÑºÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì §º»ÃÐÁÒ³ 2564 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-12-24