»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍPouch cell battery assembly ¨Ó¹Ç¹ 1ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-01-21