»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍReliability Tester ÊÓËÃѺÇÑ´¡ÒÃàÊ×èÍÁÊÀÒ¾ã¹ÊÀÒÇÐáÇ´ÅéÍÁµèÒ§æ ¨Ó¹Ç¹ ñ ªØ´ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-09-25